Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmăcel
header site primaria talmaciu
 

ŞTIRILE PRIMĂRIEI

Informare (2014-09-25)

INFORMARE

SC.APA-CANAL TALMACIU SRL., cu sediul in Talmaciu, str. Ion Lebel nr. 1, aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice care au contracte de utilizare a serviciilor publice de canalizare încheiate cu aceasta societate, ca in baza avizului A.N.R.S.C. Bucureşti nr.215906/23.07.2014 si a H.C.L. nr. 143/2014, începând data de 01.09.2014 se modifica preturile/tarifele aplicate pentru serviciile publice de canalizare-epurare a apelor menajere uzate, dupa cum urmeaza:

-pret/tarif pentru populaţie: 2,63 lei/m.c.(inclusiv TVA, in cota de 24%)

-pret/tarif pentru agenţi economici: 2,12 lei/m.c.(exclusiv TVA, in cota de 24%) Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

Conducerea S.C.Apa-Canal Talmaciu S.R.L.

Ordinia de zi sedinta septembrie 2014 (2014-09-22)

JOI, 25 SEPTEMBRIE 2014 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 212/ 2014 , cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Talmaciu si a Regulamentului de organizare și functionare al Comisiei.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, inscris in CF 102294/Talmaciu, nr.top.798/3/1/1/1/1/1/1/1/40 in suprafata de 20 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF 100066/Talmaciu in suprafata de 21 mp de catre domnul Condurachi Mihai si sotia Prodescu Mihaela de la domnul Graur Catalin Nicolae.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL 118/2012 pentru constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investii " Alimentare cu gaze naturale Statie de epurare Talmaciu".-initiator primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectovul de investitii " Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Talamciu, corp B, Corp C, corp D si amenajari interioare si exterioare" -.initiator primarul Orasului Talmaciu.
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea includerii in contractul de comodat nr.456/1/2013 incheiat cu domnul Krauss Mihai din Colonia Talmaciu,nr.6 , la cererea acestuia a ginerelui Lupu Mircea-Ilie.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
10.PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea titularului contractului de inchiriere locuinta ANL de pe domnul Sighencea Gheorghe pe doamna Mihai Mihaela Stefania.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
11.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.6 din contractele de inchiriere locuinte ANL si aprobarea formei actului aditional ce se va incheia la aceste contracte.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
12.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 102788/Talmaciu, nr.top.1960/9 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
13.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie pblica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, Aleea Castanilor, inscris in CF 101983/Talmaciu, nr.cadastral 101983 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
14.PROIECT DE HOTARARE privind concesionare, prin licitatie publica , a imobilului-teren situat in
Talmaciu, zona Armeni ,inscris in CF 1874/Talmaciu,nr.top. 5321/3/1/1/1/18.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
15.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publica a imobilului-teren situat in Talmaciu, strada Lunca Cibinului, inscris in CF 100250/Talmaciu, nr.cadastral 100250.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea angajarii unui aparator.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
17.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Sibiu” , modificarea Contractului de asociere pentru proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu” si avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si delegarea operarii instalatiilor de tratare a deseurilor municipale.-.initiator primarul orasului Talmaciu.
18.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de comodat incheiat cu Birou Parlamentar Fraticiu Gheorghe-initiator primarul orasului Talmaciu.
19.AVIZARI:-Cererea domnului Bacila Stelian, domiciliat in Talmacel pentru concesionare teren.
20.Diverse.

PUBLICATIE (2014-09-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.687/18.09.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RĂVAR ILIE-ADRIAN, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CĂPĂŢÂNĂ ŞTEFANIA-CONSTANŢA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-09-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.689/18.09.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SOLOMON IOAN-OVIDIU, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei STOICA ADRIANA , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

TRANSPORT ELEVI (2014-09-11)

ORASUL TALMACIU

PRIMARIA

STR.NICOLAE BALCESCU NR.24

TALMACIU JUDETUL SIBIU

 

 

ANUNT

 

Primaria Orasului Talmaciu solicita operatorilor de transport persoane oferte in vederea efectuarii transportului elevilor din teritoriul UAT Talmaciu pentru anul de invatamant scolar 2014-2015.

Ofertele se depun la registratura institutiei in plic sigilat pana la data de 16 SEPTEMBRIE 2014 orele 12,00 iar oferta castigatoare se va afisa la sediul Primariei in data de 17 SEPTEMBRIE 2014 orele 11,00.

 

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

Ec.ADRIAN ISTRATE

PUBLICATIE (2014-09-04)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.650/04.09.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 4 AUGUST 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN BOGDAN-VASILE, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ROTARU PARASCHIVA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-29)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.629/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POPA VASILE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ISAC CRISTINA-NICOLETA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmăcel, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

RIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.628/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COCĂ MARIAN-OVIDIU, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Boiţa,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEGHINĂ PARASCHIVA-CRISTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.633/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN NICOLAE-COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ALINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                                             MARIANA BĂRBOSA

Zilele Culturale ale județului Sibiu (2014-08-27)

PUBLICATIE (2014-08-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.617/26.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 26 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ICSERESCU COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Cisnădie,  jud. Sibiu şi a doamnei COSTIN RAMONA-FLOAREA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-21)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.608/21.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 21 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CÂRSTINOIU MARIUS-PAVEL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEDELCU AIDA-FLORENTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Balş, judeţul Olt.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.564/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului AROŞ-STÎNGĂ IONUŢ-DRAGOŞ, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei DRAGOŞ IOANA-COSMINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                          Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.563/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PÂZGU REMUS-CLAUDIU, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei POPA RAMONA-MARIA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Veştem, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.565/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGARIU IOAN-DANIEL, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei PĂCURARIU ANCA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

ANUNT (2014-07-25)

ANUNT

            Avand in vedere adresa  intocmita de administratorul S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L  prin care se propune majorarea  tarifelor  de canalizare  practicate de SC Apa -Canal Talmaciu SRL, Avizul cu nr.215906/22/07/2014 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice Orasului Talmaciu , primarul orasului Talmaciu a initiat un Proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna august 2014 astfel:

 

PROIECT DE HOTARARE

Privind  modificarea HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru  orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC “APA-CANAL TALMACIU”SRL,

 

            PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

            Examinand: raportul  nr.6710/2014   intocmit de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL prin care se propune majorarea  tarifelor  de canalizare  practicate de SC Apa -Canal Talmaciu SRL  si Avizul cu nr.215906/22/07/2014 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;

            In baza art. 12 lit.i  si art.34  alin. 5 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare , cu modificarile ulterioare si a art.8 alin.2 lit.i din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completraile ulterioare si a art. 3, art.6, art. 7 si capitolul VI din Ordinul ANRSC 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

            In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se modifica art.1 din HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru  orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC “APA-CANAL TALMACIU”SRL, astfel:

            “Incepand cu data de 01.09.2014-se majoreaza  tarifele de canalizare-epurare prestate de operatorul  Apa-Canal Talmaciu SRL , dupa cum urmeaza:

 

            -pret/tarif pentru populatie 2,63 lei/mc(inclusiv TVA,in cota de 24%)

            -pret/tarif pentru agenti economici 2,12 lei/mc(exclusiv TVA, in cota de 24%)

 

            Art 2.Se mentin in vigoare celalalte articole din HCL 3/2012.

            Art.3.Indeplinirea prezentei revine  SC Apa-Canal Talmaciu SRL,iar un exemplar al HCL va fi comunicat catre ANRSC Bucuresti pentru luare la cunostinta si evidenta.

 

                                                                                                          Adoptata in Talmaciu la

                                                                                                            

                          INITIATOR

                             PRIMAR

               CONSTANTIN BARBU                                                                              AVIZAT

                                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                                    VIOLETA HANEA

 

 

 

Cei interesati, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada 28.07.2014-07.08.2014.2014

Convocator sedinta ordinara iulie 2014 (2014-07-25)

JOI,  31   IULIE  2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 174/2014, cu urmatoarea  ordine de zi:

            1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            2.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL 137/2011pentru aprobarea taxelor de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu si a altor masuri organizatorice predcum si a art.1 din HCL 148/2011 privind taxele de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu pentru familiile care locuiesc la blocuri.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            3.PROIECT DE HOTARARE privind  trecerea unor imobile-terenuri din proprietatea statului roman in proprietatea publica a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            4.PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea art.1 din anexa la  HCL nr.69/2014 pentru aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale la impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice, conform art.286 din Codul fiscal-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            5.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii sumei de 3762 lei  reprezentand decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice  de la Liceul Tehnologic „J Lebel Talmaciu si structurile scolare apartinatoare, pe lunile mai-iunie 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            7.PROIECT DE HOTARARE privind incheierea unui act aditional la Contractul de inchiriere pasune cu nr. 4193/39/2014 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Bota Nicolae domiciliat in satul Talmacel, nr.245 prin care se va modifica art.1 din Capitolul II respectiv reducerea suprafetei de pasunat de la 40 ha la 27,33 ha cat exista in realitate-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            8.PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 3765/174/2013, incheierea unui contract de comodat cu d-na Bobeica Maria Tobita, domiciliata in Colonia Talmaciu II, nr.18 si aprobarea scutirii de la plata chiriei restante datorate bugetului local-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            9.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere locuinte ANL si stabilirea chiriei pentru persoanele titulare de contract care au implinit varsta de 35 ani.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Retele canalizare Colonia Talmaciu"-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            11.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitie „Reabilitare strazi in orasul Talmaciu, Cartierul Garii-Etapa III (strazile S.Micu, Pietii , Bilea, Garii -continuare si St.L.Roth)”.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            12.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentaiei tehnice si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investii „Reabilitare Aleea Cascadei” si demararea procedurii de achizitie publica -initiator primarul Orasului Talmaciu.

            13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea initierii si finantarii proiectului de reabilitare strazi si podete sat Talmacel-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            14.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publicadeschisa a unui teren situat in Talmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102494/Talmaciu nr.cadastral 102494 in suprafata de 404 mp-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            15.PROIECT DE HOTARARE privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Judetean Sibiu asupra  unui teren (fosta groapa de gunoi a or.Talmaciu),  aprobarea  preluarii  in administrare a acestuia de catre orasul Talmaciu,  si aprobarea monitorizarii si a obligatiilor de paza si conservare  a  terenului de catre orasul Talmaciu-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu nr.6175/235/2013 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Cordos Viorel domiciliat in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu II, nr.18-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            17.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unei documentatii topografice pentru diminuarea unui teren situat in Talmaciu, Zona Lunca Cibinului si concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            18.Informare privind activitatea serviciului "Politia Locala Talmaciu" pe semestrul I 2014.

            19.Informare privind solutionarea petitiilor, sesizarilor si reclamatiilor pe semestrul I 2014.

            20.Informare privind activitatea asistentilor personali pe semestrul I 2014

            21.Avizari:

            -raport intocmit de arhitect sef pentru avizarea unei documenta

PUBLICATIE (2014-07-16)

PRIMARIA ORA$ULUI TALMACIU JUDETUL SIBIU

-  STAREA CIVILA -                                                                                   ANEXA NR.16 A

 

Nr.20.518/16.07.2014

 

PUBLICATIE

 

Astazi     16 iulie 2014 a fort inregistrata declaratia de casatorie a

domnului MARCIUC MARIAN-TOMA, in varsta de 37 ani, cu domiciliul in sat Mirsa, ors. Avrig, jud. Sibiu si a domnisoarei PILOIU MARIA-CLAUDIA, in varsta de 32 ani, cu domiciliul in Talmaciu, judetul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicatA, privind Codul civil, orice persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are
cunostinta de existenta unui impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt
indeplinite.

Opunerea la casatorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la afisarea publicatiei.

PUBLICATIE (2014-07-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.500/10.07.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi 10 iulie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂLAN ŞTEFAN-ROMEO, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei GOROPCILĂ LUCIANA-PETRONELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                         Ofiţer de stare civilă,
           MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-07-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.499/10.07.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi 10 iulie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGAR TOMA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ANAMARIA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Tălmăcel, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                          Ofiţer de stare civilă,
                          MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-06-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.460/26.06.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi 26 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RUS VASILE-ADRIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei RĂŢOIU ANDREEA-MARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                                    Ofiţer de stare civilă,
                                    MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-06-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.443/16.06.2014

                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi 16 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SCHULLER CHIRISTIAN-HEINRICH, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei GHEORGHIŢĂ ROXANA-ANAMARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                                     Ofiţer de stare civilă,
                                    MARIANA BĂRBOSA

Impozite 2015 (2014-06-16)

ANUNT

  

            Avand in vedere prevederile Legii 571/2003-Codul de procedura fiscala cu toate modificariule si completarile ulterioare, HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2014,  precum si propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2014, astfel:

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

  

            PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

            Examinand raportul cu nr.5487/2014 intocmit de compartiment impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se propun impozitele si taxele locale pentru anul 2015;

            In baza art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;

            In temeiul art.287 si art.288 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare si pct.290.1 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-Codul fiscal, precum si  HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile incapnad cu anul fiscal 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul  art.36 alin.2 litera b si alin.4 litera c, art.45si  art.115 alin.1 litera b , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

 HOTARASTE:

 

            Art.1-Se aproba incadrarea teritoriului  pe zone si categorii de folosinta  situate in intravilanul si extravilanul orasului  Talmaciu, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2015, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1.Anexa 2 -impozit pe cladiri persoane fizice

2.Anexa 3-impozit pe teren intravilan persoane fizice si persoane juridice .

3.Anexa 4-impozit teren intravilan-persoane juridice

4.Anexa 5-impozit cladiri persoane juridice

5.Anexa 6-impozit pe mijlocae le de transport

6.Anexa 7-impozit pe spectacole si taxa hotelier

7.Anexa 8-taxele extrajudiciare de timbru

8.Anexa 9-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

                -taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (afisaj reclama)

                  -chirii teren spatii comerciale

9.Anexa 10-alte taxe locale

10.Anexa 11-facilitati fiscale persoane fizice

11.Anexa 12-facilitati  fiscale persoane juridice

12.Anexa13-taxele  pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor.

 

            Art.3-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine viceprimarului orasului Talmaciu prin serviciul  contabilitate si compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu..

            Art.4-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2015 data de la care se revoca HCL 4/2014 .

                                                                                             

                                                                                                             Emis in Talmaciu la

                                                                                                                     

                        PRIMAR       

              CONSTANTIN BARBU                                                   AVZAT

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                               VIOLETA  HANEA

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada  16-26 iunie 2014;

Anunt majorare taxe aviz canalizare (2014-06-05)

PUBLICATIE (2014-06-05)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.430/05.06.2014
 
PUBLICAŢIE


                                                     PUBLICAŢIE

Astăzi 05 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANDREI NICOLAE-ADRIAN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei RAŢIU MĂDĂLINA-CRISTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.


Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-05-29)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.415/29.05.2014
 
PUBLICAŢIE
 
 
Astăzi 29 mai 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DANCU GABRIEL-IONUŢ, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei TĂTOIU ELENA-PETRUŢA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-05-08)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.344/08.05.2014
PUBLICAŢIE
 
Astăzi 08 mai 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TĂNASE IOAN, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoareiGIURGI ELENA-MĂDĂLINA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-05-08)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.345/08.05.2014
 
PUBLICAŢIE
Astăzi 08 mai 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DIACONESCU LAURENŢIU-CĂTĂLIN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei POPESCU ANAMARIA-MIHAELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

Ordinia de zi sedinta aprilie 2014 (2014-04-24)

LUNI, 28 APRILIE  2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.84 /2014 , cu urmatoarea  ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.II 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014  .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu. -initiator primarul Orasului Talmaciu.

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 54/2014 pentru inchirierea, prin licitatie publica, a pasunilor ,proprietatea publica a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

4.PROIECT DE HOTARAE privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale de la plata impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor art.286 alin.(8) din  Legea nr. 571/2003- Codul fiscal.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, inscris in CF 100599/Talmaciu,nr.top.2798 /3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea includerii in contractul de inchiriere  locuinta nr.2199/12/2013  a doamnei  Mihai Ionela-Claudia , la cererea titularului contractului de inchiriere-doamna Glodean Mariana.- initiator primarul Orasului Talmaciu.

                7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de diminuare a suprafetei  imobilului-teren situat in Talmacel,identificat in CF 102116/Talmaciu, nr.top.2802/1,2803,2804,  proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica,  a imobilului-teren situat in Talmaciu, zona Armeni, identificat in CF 1874/Talmaciu, nr.top.5321/3/1/1/1/7 in suprafata de 262 mp cu destinatia de construire locuinta.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2013 la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii  "Canalizare cartier Armeni".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice  pentru obiectivul de investitii " Reabilitare strada Ion Creanga".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare toaleta Scoala 1 Talmaciu".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 35/2014 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare  cu propunere de comasare pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Talmacelului-initiator primarul Orasului Talmaciu.

14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea activitatilor  ce se vor desfasura in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate.-initiator  primarul Orasului Talmaciu.

15.PROIECT DE HOTARARE privind delegarea primarului Orasului Talmaciu de a organiza inventarierea si clasificarea digurilor conform Legii 259/2010.-initiator consilier Lotrean Constantin Mihai.

16.PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea si completarea HCL 101/2011 pentru  aprobarea Programului de masuri privind imbunatatirea activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice in orasul Talmaciu-initiator primarul Orasului Talmaciu.

17.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr.194/2013 pentru interzicerea circulatiei bovinelor, cabalinelor, caprinelor si ovinelor pe drumurile publice si pe spatiile verzi apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu si a pasunatului acestora in intravilanul localitatii.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

18.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu comercial in Piata Agroalimentara Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

19.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere  locuinte din Orasul Talmaciu si Colonia Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

20.Avizari:-cererea domnului Cioaca Razvan Florin, domiciliat in Talmaciu, str.M.Eminescu pentru inchiriere teren amenajare terasa .

-cererea SC HLV Transilvania SRL pentru concesionare teren.

-cererea numitilor Benea Ion si Elena , domiciliati in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.2 pentru aprobare cumparare locuinta.

-cererea domnului Duduma Razvan, domiciliat in Colonia Talmaciu pentru cumparare locuinta.

-raport arhitect-sef privind solicitarea domnului Vlasie Simion pentru concesionare teren Lunca Cibinului.

21.Diverse.

 

Licitatii Pasunat (2014-04-17)

ANUNT

privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a suprafetei totale de 119  ha apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu.-

 

 

Organizatorul licitatiei:

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Orasul Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.24, judetul Sibiu

Persoana de contact: Viceprimar Oras Talmaciu Moroianu Mihail Radu

 

 

Obiectul licitatiei:

 

         Licitatia are obiect terenul din satul Talmacel  in suprafata totala de 100 ha, avand categoria de folosinta  "pajisti", apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu destinat pasunatului  bovinelor.

 

Pentru  crescatorii de bovine  din  satul Talmacel se vor scoate la licitatie urmatoarele pasuni:

 

         1.Pasune alpina in Muntele "Boilor  " in suprafata totala  de 100 ha care se imparte in doua parcele, astfel:

-62 ha

-38 ha

 

Pentru  crescatorii de bovine  din Orasul Talmaciu  se va scoate la licitatie

1.Pasunea situata in zona Luncile Cibinului in suprafata   totala de 19  ha impartita in 3 parcele, astfel:

-8 ha;

-6 ha;

-5 ha;

 DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE LA LICITATIE CU DOCUMENTATIA AFERENTA SE VA FACE IN PERIOADA

 

30 APRILIE 2014- 5 MAI 2014

ZILNIC INTRE ORELE 10,00-14,00

 

DATA LIMITA DE DEPUNERE  A CERERII DE INSCRIERE CU DOCUMENTATIA AFERENTA ESTE 5 MAI 2014 ,  ORA 14,00.

 

LA REGISTRATURA PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU DIN TALMACIU, STR.N.BALCESCU, NR.24, JUDETUL SIBIU

 

 

DATA SI ORA DESFASURARII LICITATIEI

 

LICITATIA VA AVEA LOC PE DATA DE

6 MAI  2014  ORA 10,00  IN SALA DE SEDINTA A PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU, ETAJ I.

 

            Licitatia a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local  Talmaciu nr.54/2014.

            Pretul  minim de  pornire al licitatiei pentru pasunea alpina destinata bovinelor din satul Talmacel este de  105 lei/ha/an.

            Pretul minim de pornire al licitatiei pentru pasunea destinata bovinelor din Orasul Talmaciu este de 147 lei/ha/an.

 

CONDITII  DE PARTICIPARE LA  LICITATIE PUBLICA

 

-calitatea de participant o poate avea orice persoane fizice ,  juridice sau asociatii de profil  cu domiciliul/sediul in Orasul Talmaciu.

-sa aiba animalele inscrise in RNE si sa respecte incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele de pasunat pentru suprafetele de pajisti disponibile.

-sa depuna cerere de inscriere la licitatie insotita de documentele solicitate;

-sa achite taxa de participare la licitatie  de 20 lei , care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se va achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu.

-sa achite garantia de participare la licitatie  de 10 lei/ha,care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu .

-sa cumpere  caietul  de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti  aferente licitatiei in valoare de 30 lei.

-sa nu aiba datorii fata de Primaria Orasului Talmaciu.

 

LA CEREREA DE INSCRIERE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE URMATOARELE DOCUMENTE (IN PLIC  SIGILAT);


-
copie după actul de identitate persoane fizice;

- copie dupa certificatul de inmatriculare la registrul comertului pentru persoane juridice;

-acte doveditoare de constituire a asociatiei , daca este cazul;

-copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor a ovinelor si bovinelor;

-copii de pe paşapoartele tuturor bovinelor  deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe documente din care să rezulte   numărul de crotaliu a fiecărei ovina deţinuta în proprietate ;

-adeverinţă de la Registul Agricol din care să reiasă numărul de ovine/bovine  deţinute;

-declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;

 -certificat  fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de Primaria Talmaciu;

-xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării caietului de sarcini cu instructiunile pentru  ofertanti;

 

 

PRESEDINTE COMISIA DE LICITATIE

VICEPRIMAR

MOROIANU MIHAIL RADU

LICITATIE PASUNI (2014-04-08)

ROMANIA

JUDETUL SIBIU                                                                                               NR. 3272/7.04.2014

ORASUL TALMACIU

PRIMARIA

 

ANUNT

privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a suprafetei totale de 383,39 ha apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu.- 

 

Organizatorul licitatiei:

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Orasul Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.24, judetul Sibiu

Persoana de contact: Viceprimar Oras Talmaciu Moroianu Mihail Radu

  

Obiectul licitatiei:

 

         Licitatia are obiect terenul in suprafata totala de 383,39 ha, avand categoria de folosinta  "pajisti", apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu destinat pasunatului ovinelor si bovinelor.

 

Pentru  crescatorii de ovine din  satul Talmacel se vor scoate la licitatie urmatoarele pasuni:

 

         1.Pasune alpina in muntele "Piatra Mumii " in suprafata totala  de 50 ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-23 ha

-13,5 ha

-13, 5  ha.

            2.Pasune alpina in muntele " Contu I " in suprafata totala de 50 ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-33 ha;

-10 ha;

-7 ha;

            3.Pasune alpina in muntele "Contu II" in suprafata totala de 50 ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-14 ha;

-28 ha;

-8 ha;

            4.Pasune alpina in muntele "Iaru" in suprafata totala de 40 ha.

            5.Pasune alpina in muntele Sterpu" in suprafata totala de 45 ha.

            6.Pasune alpina in muntele "Clabucet" in suprafata totala de 20,39 ha.

            7.Pasune alpina in muntele "Zimbru I" in suprafata totala de 45  ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-12 ha;

-10 ha;

-23 ha;

            8.Pasune alpina in muntele "Zimbru II" in suprafata totala de 41 ha care se imparte in doua parcele, astfel:

-30 ha;

-11 ha;

            9.Pasune alpina in muntele "Dealul Cerbului" in suprafata de 22 ha.

 

Pentru  crescatorii de bovine  din Orasul Talmaciu  se va scoate la licitatie

1.Pasunea situata in zona Luncile Cibinului in suprafata   totala de 22 ha impartita in 3 parcele, astfel:

-10 ha;

-7 ha;

-3 ha;

-2 ha;

 DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE LA LICITATIE CU DOCUMENTATIA AFERENTA SE VA FACE IN PERIOADA

 

22 APRILIE 2014- 28 APRILIE 2014

ZILNIC INTRE ORELE 10,00-14,00

 

DATA LIMITA DE DEPUNERE  A CERERII DE INSCRIERE CU DOCUMENTATIA AFERENTA ESTE 28 APRILIE 2014 ,  ORA 14,00.

 

LA REGISTRATURA PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU DIN TALMACIU, STR.N.BALCESCU, NR.24, JUDETUL SIBIU 

 

DATA SI ORA DESFASURARII LICITATIEI

 

LICITATIA VA AVEA LOC PE DATA DE

29 APRILIE 2014  ORA 10,00  IN SALA DE SEDINTA A PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU, ETAJ I.

 

            Licitatia a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local  Talmaciu nr.54/2014.

            Pretul  minim de  pornire al licitatiei pentru pasunea alpina destinata ovinelor este de  105 lei/ha/an.

            Pretul minim de pornire al licitatiei pentru pasunea destinata bovinelor este de 147 lei/ha/an.

 

CONDITII  DE PARTICIPARE LA  LICITATIE PUBLICA

 

-calitatea de participant o poate avea orice persoane fizice ,  juridice sau asociatii de profil  cu domiciliul/sediul in Orasul Talmaciu.

-sa aiba animalele inscrise in RNE si sa respecte incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele de pasunat pentru suprafetele de pajisti disponibile.

-sa depuna cerere de inscriere la licitatie insotita de documentele solicitate;

-sa achite taxa de participare la licitatie  de 20 lei , care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se va achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu.

-sa achite garantia de participare la licitatie  de 10 lei/ha,care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu .

-sa cumpere  caietul  de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti  aferente licitatiei in valoare de 30 lei.

-sa nu aiba datorii fata de Primaria Orasului Talmaciu.

 

LA CEREREA DE INSCRIERE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE URMATOARELE DOCUMENTE (IN PLIC  SIGILAT);


-
copie după actul de identitate persoane fizice;

-copie dupa certificatul de inmatriculare la registrul comertului pentru persoane juridice;

-acte doveditoare de constituire a asociatiei , daca este cazul;

-copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor a ovinelor si bovinelor;

-copii de pe paşapoartele tuturor bovinelor  deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe documente din care să rezulte   numărul de crotaliu a fiecărei ovina deţinuta în proprietate ;

-adeverinţă de la Registul Agricol din care să reiasă numărul de ovine/bovine  deţinute;

-declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;

 -certificat  fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de Primaria Talmaciu;

-xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării caietului de sarcini cu instructiunile pentru  ofertanti;

 

 

PRESEDINTE COMISIA DE LICITATIE

VICEPRIMAR

MOROIANU MIHAIL RADU

Convocator sedinta ordinara martie 2014 (2014-03-25)

JOI, 27 MARTIE 2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.66 /2014 , cu urmatoarea  ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a pajistilor proprietatea publica a Orasului Talmaciu , a caietului de sarcini si a contractului-cadru, precum si stabilirea comisiei de licitatie si a comisiei de solutionare a contestatiilor.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului -teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 101828/Talmaciu, nr.top. 1913/1/12 proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-inititator primarul Orasului Talmaciu.

3.PROIECT  DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului -teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 101829/Talmaciu, nr.top. 1913/1/4/1 proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

4.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea, prin licitatie  publica,  a doua imobile-terenuri situate in Piata Textilistilor, bl.2 , inscrise in CF 102386/Talmaciu, nr.top. 4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1 pentru acces spatiu comercial, conform schitei anexate.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

5.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea , prin licitatie publica, a unui imobil-teren  situat in Talmaciu, la intersectia strazilor M.Viteazu cu str.I.Lebel ,cu destinatia de spatiu comercial.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de facilitati fiscale , conform art.286 alin.8 din  Codul Fiscal.-initiator primarul Orasului Talmaciu. 

7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii "Incalzire centrala  Garaje si anexe Primarie".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii , prin act aditional , a art. 6.1 din contractul de asociere in participatiune nr.6245/2012 incheiat cu SC MVM RIVER ENERGY SRL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului local de masuri pentru gestionarea in anul 2014 a problematicii legate de combaterea transmiterii bolii Lyme prin intepatura de capuse.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executarii Strategiei de dezvoltare economico-sociala a Orasului Talmaciu pe perioada 2014-2020.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru realizarea unei toalete in incinta Liceului Tehnologic J.Lebel Talmaciu-Scoala cu clasele I-VIII Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.6,-initiator primarul Orasului Talmaciu.

12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 212/2013 privind trecerea unui teren din domeniul public al Orasului  Talmaciu si administrarea Consiliului Local Talmaciu in domeniul public si administrarea Consiliului Judetean Sibiu in vederea amenajarii unui loc de joaca in satul Talmacel.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

13.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea , prin licitatie publica, a unui imobil-teren in suprafata de 2mp situat la intersectia strazilor Unirii cu Nicolae Balcescu pentru amplasare firma luminoasa.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

14.Avizari:-cererea domnului Vlasie Simion , domiciliat in Talmaciu, str.M.Viteazu, nr.782 pentru concesionare teren;

-cererea domnului Hanea Dragos, domiciliat in Talmaciu, str.E.Cioran, nr.11 pentru inchiriere teren.

-cererea domnului Agache Mircea ,domnului Bota Nicolae, domnului Vreavu Cristi si doamnei Ciolpan Elena , domiciliati in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.63 pentru concesionare teren. 

-cererea domnului Dumitrascu Florin, domiciliat in Talmaciu,str.Cetatii, nr.19 pentru concesionare teren.

15.Diverse.

-plangerea prealabila a domnului Lotrean Constantin Mihai, domiciliat in Talmaciu, str.I.Creanga, nr.1.

PUBLICATIE (2014-03-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

JUDEŢUL SIBIU

  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

Nr.20.174/10.03.2014

PUBLICAŢIE

 

Astăzi 10 martie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DAN GAVRIL-OCTAVIAN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei CIUCANU ELENA-PETRONELA , în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Turnu Roşu, judeţul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-03-06)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.168/06.03.2014
PUBLICAŢIE

Astăzi 06 martie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SIMION ION-CRISTIAN, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei TUDOR MARIA-MĂDĂLINA , în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-02-14)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

JUDEŢUL SIBIU

  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

Nr.20.116/13.02.2014

PUBLICAŢIE

Astăzi 13 februarie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului IRIMESCU IOAN, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Şelimbăr, sat Veştem, nr.257, jud. Sibiu şi a domnişoarei DRĂGHICI IONELA-LILIANA , în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.


Ofiţer de stare civilă,

MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-01-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

JUDEŢUL SIBIU

  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                            Nr.20011/09.01.2014

                   PUBLICAŢIE

Astăzi 09 ianuarie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ŞITOIANU PETRIŞOR-COSTEL, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei OLESCU ALINA-ŞTEFANIA , în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

MARIANA BĂRBOSA

PRPUNERE ZONARE ORAS TALMACIU 2014 (2013-12-17)

Anexa 1 la HCL_____/2014

 

                                   ZONAREA LOCALITATII TALMACIU, SATULUI TALMACEL SI SAT. TALMACIU-COLONIE

                                                                                               ANUL FISCAL 2014

            Pentru orasul Talmaciu – rang III :

           

 

Zona  A – perimetrul delimitat de urmatoarele  strazi :

 

            PERSOANE FIZICE

P- ta Textilistilor-bloc.1, 2, Str.M.Viteazu-bloc 16;

 

PERSOANE JURIDICE-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

 

            ZONA  CENTRALA-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

            - str.Unirii(partial)-perimetrul delimitat de la str.I Creanga partea dreapta si stinga pina la intersectia str.Ghe Lazar, str..M.Viteazu-partea dreapta si stinga pina la podul CFR, str.P-ta Textilistilor;

 

Zona  B – perimetrul delimitat de urmatoarele strazi :

 

PERSOANE FIZICE

                    Aleea Castanilor, Aleea Cascadei, Aleea Stadionului(partial): bloc-7,14, Gheorghe Lazar: bloc-1,4,5;

 

PERSOANE JURIDICE

            Aleea Castanilor, Aleea Cascadei, Aleea Stadionului(partial): bloc-7,14, Gheorghe Lazar: bloc-1,4,5;

            Str. DN 7-limita administrativ-teritoriala de la granita cu Comuna Boita-partea dreapta si stinga pina la limita administrativ-teritoriala a Comunei Selimbar, exceptind zona centrala a Orasului Talmaciu

 

Zona C –  perimetrul delimitat de urmatoarele strazi

            PERSOANE FIZICE-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

 

            Garii ,Negoiu , V. Babes , S. Micu , Cibinului ,   M.Cibinului , Bilea , Pietii ; Cetatii, Aleea Cetatii, N.Balcescu,  I.Lebel , ST. L.Roth ,  Infratirii ,  Riului  ; Unirii,  P-ta  Textilistilor - case, I. Creanga , Talmacelului , Dealului ; M.Eminescu , G.Cosbuc , L,Blaga , O. Goga ., Liliacului , 1 Decembrie , 22 Decembrie, Primaverii, M. Viteazu, 1 Mai,  Corneliu Coposu, Emil Cioran,  Petre Tutea , Andrei Saguna , G. Baritiu ,   I. Maniu , P.Maior  , C. Noica, Gheorghe Lazar-case, Grupurile sociale, Aleea Stadionului-bloc 1, 2, 3 (Camine nefamilisti),  Lotrioara, Aleea Primaverii, Zona Pini.

 

PERSOANE JURIDICE -perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

 

            Garii ,Negoiu , V. Babes , S. Micu , Cibinului ,   M.Cibinului , Bilea , Pietii ; Cetatii, Aleea Cetatii, N.Balcescu,  I.Lebel , ST. L.Roth ,  Infratirii ,  Riului,I. Creanga , Talmacelului , Dealului ; M.Eminescu , G.Cosbuc , L,Blaga , O. Goga ., Liliacului , 1 Decembrie , 22 Decembrie, Primaverii, M. Viteazu, 1 Mai,  Corneliu Coposu, Emil Cioran,  Petre Tutea , Andrei Saguna , G. Baritiu ,   I. Maniu , P.Maior, Lotrioara, Aleea Primaverii, Aleea Stadionului-teren fotbal.

 

Zona D –  perimetrul delimitat de urmatoarele strazi :

 

                PERSOANE FIZICE -perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

 

           Paltinului, Fagului, Stejarului, Baii, Arinilor, Podul-Olt, Sperantei, Campul Cibinului, DC 61:Talmaciu-Talmacel,Suru, Eugen            Tarsia, Prejba, Lotrului, Cindrelului., Intre Iazuri. Cimpul din Mijloc.

 

            PERSOANE JURIDICE-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

            

             Paltinului, Fagului, Stejarului, Baii, Arinilor, Podul-Olt, Sperantei, Campul Cibinului, DC 61:Talmaciu-Talmacel,Suru, Eugen Tarsia, Prejba, Lotrului, Cindrelului., Intre Iazuri. Cimpul din Mijloc.

 

            Rang V – Zona A

            PERSOANE FIZICE- perimetrul delimitat de urmatoarele strazi, sate

 

             Sat Talmacel, Sat Talmaciu -Colonie, Valea Lotrioarei, Lunca Larga, Podul-Olt, Lunca Cibinului(zona ferme agrozootehnice).

 

            PERSOANE JURIDICE-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi, sat

             Sat Talmacel, Valea Lotrioarei, Lunca Larga, Podul-Olt, Lunca Cibinului

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                         SECRETAR

                                                                                                                                                         VIOLETA HANEA

Convocator sedinta ordinara decembrie 2013 (2013-12-05)

MARTI 10 DECEMBRIE 2013 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 315/2013 , cu urmatoarea ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2013 si modificarea listei de investitii pe anul 2013.-initiator primarul orasului Talmaciu.

2.PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de inchiriere locuinta ANL nr.6984/132/2009 cu domnul Stanca Constantin-initiator primarul orasului Talmaciu.

3.PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinte pentru tineri construite prin ANL-initiator primarul orasului Talmaciu.

4.PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea primarului orasului Talmaciu sa evalueze activitatea secretarului pe anul 2013.-initiator primarul orasului Talmaciu.

5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea masurilor de pasunat pe anul 2014.-initiator primarul orasului Talmaciu.

6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.-initiator primarul orasului Talmaciu.

7.PROIECT DE HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Talmaciu pentru anul scolar 2014-2015.-initiator primarul orasului Talmaciu.

8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului-teren situat in Talmacel, identificat in CF 102055/Talmaciu, nr.top.582/1/1/1.-initiator primarul orasului Talmaciu.

9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului-teren situat in Talmaciu,str.Gh.Lazar, identificat in CF 100599/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.-initiator primarul orasului Talmaciu.

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii Orasului Talmaciu la Programul Operational Regional , Axa prioritara 5; DMI 5.3-Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica; Operatiunea -Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora,precum si aprobarea procedurilor de intocmire documentatii tehnice si ahizitie.-initiator primarul orasului Talmaciu.

11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii Orasului Talmaciu , prin Consiliul Local Talmaciu cu Judetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii " Amenajare de locuri de joaca in mediul rural".-initiator primarul orasului Talmaciu.

12.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Orasului Talmaciu si administrarea Consiliului Local Talmaciu in domeniul public al Judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean Sibiu.-initiator primarul orasului Talmaciu.

13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii Orasului Talmaciu , prin Consiliul Local Talmaciu cu Judetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii " Amenajare de terenuri multifunctionale de sport in mediul rural".-initiator primarul orasului Talmaciu.

14.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Orasului Talmaciu si administrarea Consiliului Local Talmaciu in domeniul public al Judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean Sibiu.-initiator primarul orasului Talmaciu.

15.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de comodat pentru spatiul medicat detinut in satul Talmacel de d-na doctor Pascu Cristina.-initiator primarul orasului Talmaciu.

16.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de inchiriere cu SC Denta Dana SRL pentru spatiul medical (cabinet stomatologic) din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3.-initiator primarul orasului Talmaciu.

17.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de inchiriere cu Martin Petru pentru spatiul din Talmacel (fosta laptarie).-initiator primarul orasului Talmaciu.

18.PROIECT DE HOTARARE privind realizarea circulatiei in zona centrala a orasului-subzona Centru vechi pe perioada derularii lucrarilor de reabilitare pe strada Cetatii.-initiator primarul orasului Talmaciu.

19.PROIECT DE HOTARARE privind revocarea unor hotarari .-initiator primarul orasului Talmaciu.

20.Raport de activitate al SVSU Talmaciu pe semestrul II 2013.

21. Raport consilier juridic privind avizare acceptare de catre Orasul Talmaciu a donatiei unui imobil situat pe Valea Lotrioarei de la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA.

22.Avizari:

-raport arhitect -sef pentru atribuire denumire strada.

23.Diverse.

Propunere proiect impozite si taxe 2014 (2013-11-28)

ANUNT

   

Avand in vedere prevederile Legii 571/2003-Codul de procedura fiscala cu toate modificariule si completarile ulterioare, HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2014, precum si propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna decembrie 2013, astfel:

 

ROMANIA

JUDETUL SIBIU

ORASUL TALMACIU

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014

 

 

PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

Examinand raportul cu nr.9633/2013 intocmit de compartiment impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se propun impozitele si taxele locale pentru anul 2014;

In baza art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;

In temeiul art.287 si art.288 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pct.290.1 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-Codul fiscal, precum si HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile incapnad cu anul fiscal 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.2 litera b si alin.4 litera c, art.45si art.115 alin.1 litera b , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art.1-Se aproba incadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate in intravilanul si extravilanul orasului Talmaciu, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1.Anexa 2 -impozit pe cladiri persoane fizice

2.Anexa 3-impozit pe teren intravilan persoane fizice si persoane juridice .

3.Anexa 4-impozit cladiri persoane juridice

4.Anexa 5-impozit pe mijloacele de transport

5.Anexa 6-impozit pe spectacole si taxa hoteliera

6.Anexa7-taxele extrajudiciare de timbru

7.Anexa 8-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (afisaj reclama)

-chirii teren spatii comerciale

8.Anexa 9-alte taxe locale

9.Anexa 10-facilitati fiscale persoane fizice

10.Anexa 11-facilitati fiscale persoane juridice

11.Anexa12-Taxa pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor.

Art.3-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine viceprimarului orasului Talmaciu prin serviciul contabilitate si compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu..

Art.4-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2014 data de la care se revoca HCL 2 /2013 .


Emis in Talmaciu la

27.11.2013


PRIMAR

CONSTANTIN BARBU


AVZAT

SECRETAR

VIOLETA HANEA

 

 

Anexele la acest proiect de hotarare sunt afisate si la sediul Primariei Orasului Talmaciu iar cei interesati le pot studia si trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada

29.11.2013-10.12.2013;


 

Anexa 1 la HCL_____/2014

 

                                   ZONAREA LOCALITATII TALMACIU, SATULUI TALMACEL SI COLONIA TALMACIU

                                                                                               ANUL FISCAL 2014

            Pentru orasul Talmaciu – rang III :

 

-      Zona  A – perimetrul delimitat de urmatoarele  strazi :

 - P- ta Textilistilor:(partial )-bloc.1, 2, Complex prestari servicii(  Consumcoop),  Zona Industriala.,(Romanofir) Unirii (partial)-partea dreapta -limita administrativ centrala cuprinzand perimetrul intre intersectia strazii M.Viteazu (Directia de Telecomunicatii )si Complexul de prestari servicii inclusiv-nr.21,  M.Viteazu (partial)-limita administrativ centrala care sa cuprinda, (partea stinga)-bloc 16, Zona industriala,(partea dreapta)-Complex prestari serviciu (Katv-Star,  Frizerie, Brutarie, Piese-auto, Patiserie, Denis Service, si CEC-Talmaciu.-

 

-      Zona  B – perimetrul delimitat de urmatoarele strazi :

- Aleea Castanilor, Aleea Cascadei, Aleea Stadionului(partial): bloc-7,14, Gheorghe Lazar: bloc-1,4,5, Str.Unirii(partial) -persoane juridice-partea dreapta si stanga  cuprinzand limita zonei intravilan de locuinte si servicii pina la Talmaciu Colonie

-      Zona C –  perimetrul delimitat de urmatoarele strazi :

 

- Garii ,Negoiu , V. Babes , S. Micu , Cibinului ,   M.Cibinului , Bilea , Pietii ; Cetatii, Aleea Cetatii, N.Balcescu,  I.Lebel , ST. L.Roth ,  Infratirii ,  Riului  ; Unirii-partial-pers fizice ; P – ta Textilistilor - case, I. Creanga , Talmacelului , Dealului ; M.Eminescu , G.Cosbuc , L,Blaga , O. Goga ., Liliacului , 1 Decembrie , 22 Decembrie, Primaverii, M. Viteazu, 1 Mai,  Corneliu Coposu, Emil Cioran,  Petre Tutea , Andrei Saguna , G. Baritiu ,   I. Maniu , P.Maior  , C. Noica, Gheorghe Lazar-case, Grupurile sociale, Aleea Stadionului-bloc 1, 2, 3 (Camine, teren fotbal),  Zona industriala-Talmaciu Colonie, Lotrioara, Aleea Primaverii.

 

-      Zona D –  perimetrul delimitat de urmatoarele strazi :

                            - Paltinului, Fagului, Stejarului, Baii, Arinilor, Podul-Olt, Sperantei, Campul Cibinului, DC 61:Talmaciu-Talmacel,Suru, Eugen Tarsia, Prejba, Lotrului, Cindrelului., Intre Iazuri. Cimpul din Mijloc.

 

            Rang V – Zona A: sat Talmacel, sat Talmaciu -Colonie(pers fizice), Valea Lotrioarei, Lunca Larga, Podul-Olt, Lunca Cibinului(zona ferme agrozootehnice).

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                 SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA

 

Anexa 2 la HCL.____/2014

 

IMPOZITUL PE CLADIRI-PERSOANE FIZICE-2014

 

Explicatii

 

Valoarea impozabila

lei/metru patrat

     Valoarea impozabila

           Zona A

           rang III

             si

 rang V – sat Talmacel,

           Colonia Talmaciu

         Valoarea impozabila

                   Zona B

 

                  rang III

               Talmaciu

  

        Valoarea impozabila

                  Zona C

 

                 rang III

               Talmaciu

        Valoarea impozabila

                   Zona D

 

                    rang III

                  Talmaciu

Cu instalatii

Fara instalatii

Cu instalatii

Fara instalatii

Cu instalatii

Fara instalatii

Cu instalatii

Fara instalatii

Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

2151

982

1277

583

2057

1221

1964

1166

1870

1110

Cladire cu pereti exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament  si/sau chimic

584

267

366

167

559

350

533

334

508

318

Cladire -anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

366

167

329

150

350

315

334

300

318

 

286

 

Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament  si/sau chimic

219

100

145

66

209

139

200

 

132

190

126

 

      

    In conformitate cu prevederile  pct 29 din HG 44/2004* cu privire la aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor, stabilita pe baza criteriilor si normelor de evaluare prevazute de art.251 alin 3 din Codul  fiscal, se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea, respectiv:

 

       a)se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate in coloana 1(cu instalatii), acele cladiri care sunt dotate cumulativ cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de canalizare, dupa cum urmeaza:

       1. cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retelele publice sau direct dintr-o sursa naturala-put, fantana sau izvor-in sistem propiu;

       2.cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin  care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica;

       3. cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica-grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrale;

4.                     cladirea se considera ca are instalatie de incalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic-abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii-si il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare-calorifere, indiferent de combustibilul folosit-gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor incalzite cu gaze/convectoare;

b) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana a doua(fara instalatii) , acele cladiri care nu se regasesc in contextul mentionat la lit. a).

 

  In conformitate cu prevederile art. 251 alin 6 din Legea 571/2003 , in cazul unui apartament amplasat intr–un bloc cu mai mult de 3 ( trei ) niveluri si 8 ( opt ) apartamente , coeficientul de corectie se reduce cu 0.10 , raportat la coeficientii de corectie mentionati in tabelul prevazut in art. 251 alin 5 din Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.-

 

            Pentru locuintele situate la subsol , demisol sau mansarda  valoarea reprezinta 75 % din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri.-

            Pentru spatiile cu alta destinatie situate la subsolul sau demisolul cladirilor valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri.-

            Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior asupra suprafetei utile , se aplica coeficientul de transformare de 1.20.-

            Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza :

            a) cu  20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

            b) cu 10% pentru cladirea care o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.-

            In cazul unei cladiri  la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare, sau extindere din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera  ca fiind  cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.-

            In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 mp, valoarea impozabila a acesteia, se majoreaza cu cite 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.-

            In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza :

 I – cu 65 % pentru  prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 II – cu 150 % pentru a doua cladire in afara celei de la adresa  de domiciliu;

 III – cu 300 % pentru e treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.-

            Nu intra sub incidenta  persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.-

            Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  la valoarea impozabila a cladirii determinata potrivit normelor de evaluare prevazute mai sus.-

            Impozitul  pe cladiri -persoane fizice se plateste anual, in doua rate egale, pana  la data de 31 martie si 30 septembrie.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                 SECRETAR            

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Anexa 3 la HCL_____/2014

 

 

IMPOZITUL PE TEREN INTRAVILAN -PERSOANE FIZICE 2014

 

Explicatii

 

Impozit teren

lei/metru patrat

Zona A

 rang III

Talmaciu

 

rang V

 sat Talmacel, Colonia Talmaciu

Zona B

rang III

Talmaciu

Zona C

rang III

Talmaciu

Zona D

rang III

Talmaciu

Teren cu constructii

0,6545

0,0711

0.4447

0.2113

0.123

 Arabil

0,0084

0,0028

0,0063

0,0057

0,0045

Pasuni

0.0063

0.0021

0,0057

0,0045

0,0039

Finete

0.0084

0,0021

0,0057

0,0045

0,0039

Vii

0.0138

0.0046

0,0105

0,0084

0,0057

Livada

0.0159

0.0053

0.0138

0.0105

0.0084

Padure sau alt teren vegetatie forestiera

0.0084

0.0028

0,0063

0.0057

0.0045

 

Teren cu ape

0.0045

0.0015

0.0039

0.0024

0

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

Teren neproductiv

0

0

0

0

           

           

 

 

 

                                                           IMPOZITUL PE TEREN SITUAT IN EXTRAVILAN PERSOANE FIZICE  2014

 

Explicatii

Nivelurile  lei/ha pentru anul 2014

 

Arabil

52.5

Fineata, pasuni

29.4

Livada

58.8

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

16.8

Teren pe care se afla amenajari piscicole

35.7

Teren cu apa, altul decit cel cu amenajari piscicole

6.3

Drumuri si cai ferate

*

Teren neproductiv

*

Teren cu constructii

32.55

Vie pe rod, alta decit cea prevazuta la nr.crt.5.1

57.75

Vie pina la intrarea pe rod

*

Livada pina la intrarea pe rod

*

 

           

 

 

           

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Anexa 4 la HCL_____/2014

 

 

IMPOZITUL PE TEREN INTRAVILAN -PERSOANE JURIDICE 2014

 

Explicatii

 

Impozit teren

lei/metru patrat

Zona A

 rang III

Talmaciu

 

rang V

 sat Talmacel, Colonia Talmaciu

Zona B

rang III

Talmaciu

Zona C

rang III

Talmaciu

Zona D

rang III

Talmaciu

Teren cu constructii

0.7200

0,0782

0.4892

0.2324

0.1353

 Arabil

0,0092

0,0031

0,0069

0,0063

0,0050

Pasuni

0.0069

0.0023

0,0063

0,0050

0,0043

Finete

0.0069

0,0023

0,0063

0,0050

0,0040

Vii

0.0152

0.0051

0,0116

0,0092

0,0063

Livada

0.0185

0.0058

0.0152

0.0116

0.0092

Padure sau alt teren vegetatie forestiera

0.0092

0.0031

0,0069

0.0063

0.0050

 

Teren cu ape

0.0050

0.0014

0.0043

0.0026

0

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

Teren neproductiv

0

0

0

0

           

           

 

 

 

                                                           IMPOZITUL PE TEREN SITUAT IN EXTRAVILAN PERSOANE JURIDICE 2014

 

Explicatii

Nivelurile  lei/ha pentru anul 2014

 

Arabil

57.75

Pasune, Fineata

32.34

Livada

64.68

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

18.48

Teren pe care se afla amenajari piscicole

39.27

Teren cu apa, altul decit cel cu amenajari piscicole

6.93

Drumuri si cai ferate

*

Teren neproductiv

*

Teren cu constructii

35.80

Vie pe rod, alta decit cea prevazuta la nr.crt 5.1

63.52

Vie pina la intrarea pe rod

*

Livada pina la intrarea pe rod

*

 

           

 

 

 

 

           

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA

                                  

           

 

 

 

 

           

                       

 

Anexa 5   la HCL _____/2014

 

 

            IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE-2014

 

 

 

         Impozitul pe cladiri la persoane juridice se calculezeaza :

 

-prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirilor reevaluate, inregistrate in contabilitatea persoanelor juridice

-prin aplicarea cotei de 10 % asupra valorii de inventar a cladirii , in situatia in care imobilul nu a fost reevaluat in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, pina la sfirsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare;

-prin aplicarea cotei de 30 % asupra valorii de inventar a cladirii , in situatia in care imobilul nu a fost reevaluat in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, pina la sfirsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare;

 

-      Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.-

 

 

 

 

 

           

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


Anexa 6 la HCL_________/2014

 

                                                           IMPOZITUL PE MIJLOACELE  DE TRANSPORT - 2014

 

Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică < 12 tone

Tipul mijlocului de transport

Lei/an/200 cmc sau fracţiune

a. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv

8

b. Autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsa intre 1601 cmc si 2000 cmc

18

c.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsa intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv

72

d. Autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsa intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv

144

e. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001

290

f. Autobuze, autocare, microbuze

24

g.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pina la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren de productie interna

30

Tractoare inmatriculate

18

Vehicule inregistrate

 

 

1

Vehicule cu capacitatea cilindrica

Lei/200 cmc

 

 

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cmc

3

 

 

1.2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cmc

5

 

 

2

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

130 lei/an

 

 

 

                                               Pentru remorci , semiremorci şi rulote:

Capacitatea

Lei/an

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

 

 

             Taxa anuala pentru vehiculele lente - 42 lei , cu scadenta la data 31.03.2014.-art 283 alin 3 din Legea 571/2003;

            Taxa de inmatriculare mopede, utilaje autopropulsate sau tractate, si a tractoarelor utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere cu masa totala maxima autorizata  de pina la 3500 de kg inclusiv-60 lei - HG 1309/2012;

            Taxa de inmatriculare mopede, utilaje autopropulsate sau tractate, si a tractoarelor utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere  cu masa maxima autorizata mai mare de 3500 kg -145 lei – HG 1309/2012;

            Taxa  placuta + certificat inregistrare  remorci-62 lei;

            Taxa  placute+certificat inregistrare autovehicule de teren folosite strict in scop vinatoresc -72 lei;

 

 

 

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei,  pentru  vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent  recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

 

I Vehicule cu doua axe

 

 

 

 

1.Masa de cel  putin  12 tone, dar mai mica   de 13 tone

0

133

0

133

2.Masa de cel putin de 13 tone, dar mai mica  de 14 tone

133

367

133

367

3.Masa de cel putin  14 tone, dar mai mica  de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa de cel  putin 15 tone, dar mai mica  de 18 tone

517

1169

517

1169

Masa de cel putin 18 tone

517

1169

517

1169

II. Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel  putin  15 tone, dar mai mica  de 17 tone

133

231

133

231

2.Masa de cel  putin   17 tone, dar mai mica  de 19 tone

231

474

231

474

3.Masa de cel  putin   19 tone, dar mai mica  de 21 tone

474

615

474

615

4.Masa de cel  putin  21 tone, dar mai mica  de 23 tone

615

947

615

947

5.Masa de cel  putin   23 tone, dar mai mica  de 25 tone

947

1472

947

1472

6.Masa de cel  putin   25 tone, dar mai mica de 26 tone

947

1472

947

1472

7.Masa de cel putin 26 tone

947

1472

947

1472

III.Vehicule  cu 4 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel putin   23 tone, dar mai mica  de 25 tone

615

623

615

623

2.Masa de cel  putin   25 tone, dar mai mica  de 27 tone

623

973

623

973

3.Masa de cel  putin   27 tone, dar mai mica  de 29 tone

973

1545

973

1545

4.Masa de cel  putin   29 tone, dar nu mai mica  de 31 tone

1545

2291

1545

2291

5.Masa de cel  putin   31 tone, dar mai mica de 32 tone

1545

2291

1545

2291

6.Masa de cel putin 32 tone

1545

2291

1545

2291

 

 

Combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si  international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

 

I.Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel  putin  12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2.Masa de cel putin  14 tone, dar mai mica  de 16 tone

0

0

0

0

3.Masa de cel  putin  16 tone, dar mai mica  de 18 tone

0

60

0

60

4.Masa de cel  putin 18 tone, dar mai mica  de 20 tone

60

137

60

137

5.Masa de cel putin  20 tone, dar mai mica  de 22 tone

137

320

137

320

6.Masa de cel  putin  22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

320

414

 

7.Masa de cel  putin  23 tone, dar mai mica  de 25 tone

414

747

414

747

8.Masa de cel  putin  25 tone, dar mai mica  de 28 tone

747

1310

747

1310

9.Masa de cel putin 28 tone

747

1310

747

1310

II.Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel  putin  23 tone, dar mai mica  de 25 tone

128

299

128

299

2.Masa de cel  putin  25 tone, dar mai mica de 26 tone

299

491

299

491

3.Masa de cel  putin  26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

491

721

491

721

4.Masa de cel  putin  28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

721

871

5.Masa de cel  putin  29 tone, dar mai mica  de 31 tone

871

1429

871

1429

6.Masa de cel  putin  31 tone, dar mai mica  de 33 tone

1429

1984

1429

1984

7.Masa de cel  putin  33 tone, dar mai mica de 36 tone

1984

3012

1984

3012

8.Masa de cel  putin  36 tone, dar mai mica  de 38 tone

1984

3012

1984

3012

9.Masa de cel putin 38 tone

1984

3012

1984

3012

III.Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel  putin  36 tone, dar mai mica  de 38 tone

1579

2197

1579

2197

2.Masa de cel  putin  38 tone, dar mai mica  de 40 tone

2197

2986

2197

2986

3.Masa de cel putin 40 tone

2197

2986

2197

2986

 

 

 

 

 

IV.Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel putin  36 tone, dar mai mica  de 38 tone

1395

1937

1395

1937

2.Masa de cel  putin  38 tone, dar mai mica  de 40 tone

1937

2679

1937

2679

3.Masa de cel  putin  40 tone, dar mai mica  de 44 tone

2679

3963

2679

3963

4.Masa de cel putin 44 tone

2679

3963

2679

3963

V.Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

1.Masa de cel  putin  36 tone, dar mai mica  de 38 tone

794

960

794

960

2.Masa de cel  putin  38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1434

960

1434

3.Masa de cel putin  40 tone, dar mai mica  de 44 tone

1434

2283

1434

2283

4.Masa de cel putin 44 tone

1434

2283

1434

2283

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                 SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7  la HCL____/2014

 

 

                                   IMPOZITUL PE  SPECTACOLE -2014

 

                         Impozitul pe spectacol -10 lei/mp

           

 

 

                                    TAXA HOTELIERA -2014

 

                       

                         Cota  impozitare- 1%  aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere .-  

         Pentru cladirile cu destinatie hoteliera care nu au activitate in cursul anului-cota de impozitare sa fie  5% aplicata la  valoarea de inventar a cladirii.

 

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA                                                                                                                                   

 

 

 Anexa 8 la HCL____/2014

 

 

            LISTA CUPRINZIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU-2014

 

            Taxa certificat producator: 21 lei

            Taxa viza trimestriala: 5 lei

            Eliberarea certificatelor  de proprietate asupra animalelor pe cap de animal :

                        - taurine si cabaline peste 2 ani : 2 lei / cap de animal.

- taurine si cabaline sub 2 ani: 2 lei /cap de animalelor

                        - ovine, caprine, porcine peste 2 ani: 2 lei/pe cap de animal.

-         ovine, caprine, porcine sub 2 ani:  2 lei/pe cap de animal.

            Certificat de transcriere a proprietati asupra  animalelor , pe cap de animal , in bilete de proprietate . 

                         - taurine si cabaline peste 2 ani : 4 lei /pe cap de animal.

                        - taurine si cabaline sub 2 ani: 2  leu /pe cap de animal.

                        - ovine, caprine si porcine peste 2 ani : 4 leu /pe cap de animalelor            

-         ovine,  caprine si porcine sub 2 ani: 2 leu/pe cap de animal.

            Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului :14 lei

            Inregistrarea ,  la cerere ,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei :2 lei

            Transcrierea , la cerere , in registrele de stare civile romane , a actelor de civila intocmite de autoritatile straine : 2 lei.

            Reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere , a actelor de stare civila :2 lei

            Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute , sustrase , distruse sau deteriorate, preschimbare buletin : 2 lei

            Eliberarea adeverintei pentru telefonie mobila: 3 lei.-

 

           

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA                                                                                                                       

 

 

 

ANEXA 9 LA HCL_____/2014

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATILE LUCRATIVE SI VIZA ANUALA  A  ACESTORA

 

 

    Taxa -2014

Mediul rural

18

Mediul urban

95

Taxa vinzare comert ambulant

25

Taxa pentru eliberarea autorizatiei agentului  economici nou infiintat.

20

 

 

TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE (AFISAJ  RECLAMA)

Lei/an/mp/sau fractiune

 Taxa 2014

Pentru firme instalate la locul exercitarii activitatii

38

Pentru panouri publicitare

27

Pentru activitate de alimentatie publica, taxa pentru eliberare si viza autorizatiei de functionare – 1000 lei

 

CHIRII TEREN SPATII COMERCIALE STABILITE PE ZONE ASTFEL:

 

Zona I cuprinde perimetrul delimitat de urmatoarele stazi:

            P-ta Textilistilor, Unirii, M.Viteazu, I.Lebel, N.Balcescu

 

            Zona II-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

 

            Aleea Castanilor, Aleea Cascadei, Aleea Stadionului, Gheorghe Lazar, Garii, Negoiu, V.Babes, S.Micu, Cibinului, M.Cibinului, Bilea, Pietii, Cetatii, N.Balcescu, I.Lebel, St.L.Roth, Infratirii, M.Viteazu, Podul Olt, Riului,, I.Creanga, Talmacelului, Dealului, M.Eminescu, G.Cosbuc, L.Blaga, O.Goga, Liliacului, 1 Decembrie, 1 Mai, Unirii, Corneliu Coposu, Emil Cioran, Petre Tutea, Andrei Saguna, G.Baritiu, 22 Decembrie 1989, I. Maniu, P.Maior, C.Noica, Arinilor, Baii, Zona Armeni;

 

            Zona III-perimetrul delimitat de urmatoarele strazi: sat Talmacel, Colonia Talmaciu.-

           

LEI/MP/ZI

 CHIRII-2014

ZONA I

0.82

ZONA II

0.58

ZONA III

0.47

 

 

CHIRII TEREN PENTRU SPATIILE DE PRESTARI SERVICII PE ZONE ASTFEL:

 

LEI/MP/ZI

 CHIRII-2014

ZONA I

0.82

ZONA II

0.58

ZONA III

0.47

 

ALTE TIPURI DE CHIRII-LEI/MP/ZI

 CHIRII-2014

Chirii teren pentru terase

0.47

Chirii spatiu ptr.activitati non profit

0.11

Chirii teren spatiu comercial Talmaciu II

7(lei/mp/luna)

Chirii teren spatii vinzare inghetata

0.22

Chirii teren spatii vinzare gogoserie

0.16

Chirii teren spatii vinzare sifonarie

0.22

TARIFE PIATA AGROALIMENTARA-LEI/ZI

 TARIFE 2014

Masa pentru vinzare legume-fructe

7.5

Masa pentru vinzare produse nealimentare

7.5

Taxa inchiriat cintar

7.5

Taxa inchiriat ladita

0.25

Masa pentru vinzare carne de oaie

26

TARIFE TARG MIXT ( PIATA DE ANIMALE) – LEI

TARIFE 2014

Spatii pentru ocuparea locurilor de vanzare

Taxa ( lei )

Caruta

6

Autoturism

13

Remorca auto sub 1.5 tone

13

Remorca auto peste 1.5 tone

20

Aro, TV, Microbuze, autoutilitare

13

Standuri haine vechi

13

Camion

25

Remorca camion

20

Taxa pentru vanzarea de pasari vii

Taxa ( lei )

Pasari cu exceptia puilor de 1 zi

1.5 leu/ 1-5 buc

4.5 lei / 6-10 buc

8.5 lei / 11-15 buc

13 lei peste 15 buc

Alte spatii ocupate pana in 2 mp (ex.flori, rasaduri)

                               peste 2 mp (ex.obiecte vechi fara auto)

5 lei

6 lei

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA                                                                                                                      

 

 

 

 

ANEXA 10 la HCL _____/2014

 

            ALTE TAXE LOCALE

            Chirii teren  agricol persoane fizice :

                                   - intravilan : 0,260 lei mp/an

                                   - extravilan: - arabil  0,030 lei mp/an

                                   - finat extravilan-0,023 lei mp/an

 

            Chirii teren pentru suprafetele ocupate de constructii ( garaje , magazii , etc )  -0,187 lei mp/luna

            Chirii teren pentru suprafetele neocupate de constructii  ( gradini ) - 0,159  lei mp/an

 

            Taxa intretinere si furnizare retele apa sat Talmacel:

-         1,4 lei/ lunar/persoana

-         15 lei/lunar pentru pensiunile agroturistice in perioadele cu turisti( in afara  acestor perioade taxa va fi de 1,4 lei/lunar/persoana)

-         67 lei/lunar- pentru detinatorii de cazane de rachiu pe perioada de functionare( in afara perioadei se va percepe taxa de 1,4 lei/lunar/persoana)

 

 

           

 

            Taxa sustinere SVSU(SERVICIUL VOLUNTAR DE URGENTA)

 

            Persoane fizice- 0.005 % din valoarea impozabila a cladirii aflate in proprietatea contribuabililor.-

            Persoane juridice-0,01 % din valoarea impozabila a cladirii aflate in proprietatea, folosinta agentilor economici.-

 

 

 

                                                                                                                                 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA

 

 

 

 

Anexa  nr. 11  la HCL _____/2014

 

           

                                                           FACILITATI FISCALE PERSOANE FIZICE-2014

           

                       

            Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe nu se aplica pentru:

                        - veteranii de razboi;                                                                                                                                                                                               - deportatilor politici.-

            Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre:

                        -  persoanele cu handicap  grav ;

                        -  persoanele cu handicap accentuat ;

                        -  persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.-

            Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.-

            Scutirea de la plata impozitului pe cladire se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice.-

            Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice.-

            Scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea  persoanelor fizice, veteranilor de razboi si deportatilor politici.-

            Scutirea de la plata impozitului pentru terenurile arabile, fanete si paduri, in suprafata de pana la 5 ha, se aplica pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.-

            Scutirea de la plata impozitului se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii .-

            In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detin in comun de o persoana fizica, scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

            In conformitate cu prevederile art 288 alin 8 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în <LLNK 12009    18180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011   158 10 201   0 18>Legea nr. 158/2011.

            Pentru a beneficia de aceasta facilitare fiscala proprietarii imobilelor ce fac obiectul articolului de lege, tebuie sa depuna la compartimentul de specialitate al institutiei urmatoarele documente:

 

 a) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;

    b) certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;

    c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile <LLNK 11991    50 11 212  11 54>art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

 

            Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si auto  datorata pe intregul an de persoanele fizice, pana la data de 31.03.2014,  se  acorda  o bonificatie de 10 %.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                         SECRETAR

                                                                                                                                                                     VIOLETA HANEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Anexa 12 la HCL ____/2014          

        

 

Facilitati persoane juridice -2014

 

 

         In conformitate cu prevederile art 286 alin 6 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare,Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avind ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 137/2007.

 

         Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si auto, datorat pe intregul an de catre contribuabili pana la data de 31.03.2014,  se acorda bonificatie de 10 %.-

 

 

 

 

 

        

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                  SECRETAR

                                                                                                                                             VIOLETA HANEA

 

 

 

 

Anexa nr. 13  la HCL  ________/2014

 

 

 

                                   Impozitele si taxele locale pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor-2014

 

 

 

       1.Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita :

 

1.1 In mediul urban :

            a) pina la 150 mp inclusiv                              6  lei

            b) intre 151 si 250 mp inclusiv                      7 lei

            c) intre 251 si 500 mp inclusiv                       9 lei

            d) intre 501 si 750 mp inclusiv                      12 lei

            e ) intre 751 si 1000 mp inclusiv                    14  lei

            f) peste 1000 mp                                            14+ 0,01 lei /mp pentru fiecare mp ce depaseste 1000 mp

 

            1.2 In mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.-

            2.(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora .Pentru cladirile cu destinatia de locuinte si anexele gospodaresti taxele se reduc cu 50 % .-

            (2 ) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii  pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile–anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare, sau de reabilitare a infrastucturilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutii publice.

            (3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari, taxa datorata pentru fiecare mp este de 8  lei/mp.

            (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile de santier necesare executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea , taxa este de  3 % din valoarea autorizata a constructiilor .

            (5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere  de corturi casute sau rulote, campinguri, taxa datorata este de 2 % din valoarea autorizata a lucrarii sau constructiei.-

            (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de  construire  pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile  si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, taxa datorata este de 8 lei / mp.-

            (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decit cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.-

            (8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si amenajarilor, taxa datorata este de 0.1 % din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supusa demolarii.-

            (8) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30 % din valoarea taxei initiale.-

            (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaz, termice, energie electrica, telefonie si  televiziune prin cablu, taxa datorata  este de 13 lei / instalatie.-

            (10) Taxa pentru eliberarea  avizului comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului, de primari sau de structurile de specialitate, taxa datorata este de 15 lei.-

            (11) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura  stradala si adresa, taxa datorata  este de 9 lei.-

           (12) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale: 30 lei/mp sau fractiune de mp.-

 

 

 

 

           

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                                                                                 VIOLETA HANEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 


PUBLICATIE (2013-11-14)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

JUDEŢUL SIBIU

  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A


Nr.851/14.11.2013

PUBLICAŢIE


Astăzi 14 noiembrie 2013 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂRĂGAN NICOLAE, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei CRĂCIUN IOANA , în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în oraşul Călimăneşti, judeţul Vîlcea.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.


Ofiţer de stare civilă,

MARIANA BĂRBOSA
Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmacel